Интернационален натпревар „Плаошник“ 2009 - Нарачан проект

Музеј на Охрид