ЗА НАС

Хелена Мојсиќ Aрхитектс е компанија за проектирање, изведба, инженеринг и консалтинг, која е основана во Скопје во 2015 година од Мр. инж. арх. Хелена Мојсиќ.
Фирмата управува со широк спектар на проекти од повеќе дисциплини и локации, вклучувајќи станбени, комерцијални и јавни згради, особено хотели и хотелски комплекси.
Нашата компанијата честопати учествува на разни меѓународни натпревари.
Исто така, дизајнираме различни видови ентериери и приватни и јавни.
ХMA има ресурси да спорведе проект од дизајн до изведба, вклучувајќи изработка на документација за градење за сите фази.
Има лиценци за проектирање и надзор, издадени од Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија.

Повеќе за нас...